Prezes Agencji Reklamy Wenecja Tomasz Krawczyk decyzją Walnego Zgromadzenia krakowskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, w skład której wchodzi 131 firm, został wybrany jej Radcą.

Czteroletnia kadencja w Radzie IPH będącej organem sprawującym ogólny nadzór i ustalającym kierunki działania Izby rysuje się jako wyjątkowy, pełen wyzwań okres. Wszystkim przedsiębiorcom przyjdzie zmagać się ze skutkami pandemii oraz nową rzeczywistością. Istotnym zadaniem będzie więc podjęcie szerokiej współpracy zmierzającej do stworzenia skutecznej i długofalowej strategii walki ze skutkami kryzysu gospodarczego.

Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie będzie w tym czasie, między innymi:

  • wspierać firmy członkowskie w działaniach zmierzających do poprawy ich konkurencyjności i pomagać we wdrażaniu innowacyjnych technologii, niezbędnej cyfryzacji i dostosowaniu do post pandemicznych warunków prowadzenia działalności
  • zacieśniać współpracę z innymi izbami, organizacjami branżowymi i zrzeszającymi pracodawców w celu prezentowania wspólnego stanowiska i realizowania wspólnych działań dla dobra przedsiębiorców
  • propagować wysokie standardy etyczne w biznesie oraz społeczną odpowiedzialność biznesu
  • wspierać firmy członkowskie w działaniach proeksportowych na jednolitym Rynku Unii Europejskiej oraz rynkach trzecich
  • reprezentować i bronić interesów środowiska gospodarczego

Działalność krakowskiej IPH sięga XIX wieku. Historyczne perturbacje często utrudniały jej członkom podejmowanie aktywności. Izba została reaktywowana po wyzwoleniu w 1945, jednak nowe warunki ustrojowe nie pozwalały na funkcjonowanie izb handlowych. Samorządy gospodarcze zaczęły się odradzać po transformacji w  1989 roku. Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie powstała w dniu 6 lutego 1992r. po połączeniu Małopolskiej Izby Gospodarczej oraz Krakowskiej Izby Przemysłowo – Handlowej.

Agencja Reklamy Wenecja jest członkiem IPH od 13 stycznia 1999 roku.

 

Tagi: ,